A. MIỄN TRỪ VỀ PHÁP LÝ:

1. Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại website: https://vinadc.com (bao gồm các tên miền con) thuộc quyền sở hữu và quản lý bởi VINADC, chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin dữ liệu được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ pháp luật, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, các thông tin đăng tải đã được sự đồng ý của Ban giám đốc và chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về các thông tin đó đối với “khách hàng trực tiếp” đang sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, những thông tin đó chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, khách hàng gián tiếp. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thông tin liên quan đến việc sử dụng mọi cơ sở dữ liệu tại website: https://vinadc.com với bất cứ mục đích gì.

2. Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại các website khác được đặt tại máy chủ của VINADC không thuộc quyền sở hữu của VINADC mà thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức là khách hàng đăng ký dịch vụ tại Công ty. Chúng tôi chỉ thực hiện việc quản lý và duy trì dịch vụ theo đúng quy định sử dụng và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý đối với những website đó.

3.VINADC không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu tại các máy chủ cho bên thứ ba.

4. Người truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu hiểu rõ rằng phải tuân theo những nội quy sử dụng tại website. Chúng tôi yêu cầu nghiêm túc rằng người truy cập không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, vi phạm đạo đức trong việc sử dụng website và cơ sở dữ liệu. Mọi hành vi xâm hại khi đã được yêu cầu tuân thủ gây thiệt hại cho các website hay cho VINADC người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Công Ty sẽ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn và đề nghị xử lý những hành vi đó theo quy định của pháp luật.

5.VINADC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường dẫn kết nối đến website. Không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.

6.VINADC bảo lưu toàn quyền thiết lập, điều chỉnh nội dung cơ sở dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Các điều khoản và điều kiện nói trên được thiết lập, điều chỉnh và hiểu theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

7. Người truy cập từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu VINADC can thiệp, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên đây.

B. MIỄN TRỪ VỀ TRÁCH NHIỆM

1.VINADC không chịu trách nhiệm trong trường hợp phần cứng bị lỗi dẫn đến bị mất mát dữ liệu, nhưng cam kết sẽ phục hồi lại dữ liệu được lưu lại vào thời điểm máy chủ backup gần nhất (nếu có và tùy theo từng dịch vụ cụ thể).

2.VINADC cam kết đảm bảo tính toàn vẹn và bí mật từ phía máy chủ đối với dữ liệu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc website bị lộ thông tin cơ sở dữ liệu.

3.VINADC cam kết hỗ trợ cho “khách hàng gián tiếp”. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm phải xử lý các vấn đề liên quan đến “khách hàng gián tiếp” khi chưa được sự đồng ý hoặc yêu cầu từ “khách hàng trực tiếp” cung cấp dịch vụ cho “khách hàng gián tiếp” đó.

4.VINADC không chịu trách nhiệm về việc hoàn tiền cho “khách hàng gián tiếp”.